Đại hội MIC: Sắp hoàn tất tìm đối tác chiến lược, chuyển sàn sang HOSE

.
Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại Đại hội
Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại Đại hội

Trả lời các cổ đông trong phần thảo luận, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, việc chuyển sàn sang HOSE đã được Công ty xin phép từ tháng 5/2018 nhưng chưa thực hiện.

Lý do là Công ty cũng muốn hoàn tất việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược, dự kiến cố găng hoàn tất trong quý II/2019 này. Sau khi lựa chọn xong đối tác chiến lược thì Công ty sẽ thực hiện việc chuyển sàn.

Cũng liên quan đến kế hoạch chuyển sàn và bán cổ phần cho đối tác chiến lược, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo đó, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn giao dịch từ thực hiện các thủ tục với Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc các nhà đầu tư chiến lược khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông MIC cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu 2.488 tỷ tăng 14,7%, duy trì TOP 6 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường.

Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc dự kiến đạt 2.240 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4%, doanh thu tái bảo hiểm 40 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3%, doanh đầu tư và các hoạt động khác đặt mục tiêu 208 tỷ đồng, tăng trưởng 1,1%.

MIC cho biết sẽ tập trung mục tiêu tăng trưởng cao vào các nghiệp vụ hiệu quả như tài sản kỹ thuật, hàng hải… tăng trưởng cao hơn thị trường. Tăng trưởng nghiệp vụ con người ở các sản phẩm có hiệu quả.

Ngoài ra, MIC cũng tập trung việc kiểm soát để giảm tỷ lệ bồi thường với tỷ lệ bồi thường bình quân 2019 kiểm soát ở mức 32%, giảm 20% so với năm 2018.

Trên cơ sở đó, MIC đặt ra mục tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 220 tỷ đồng, tăng trưởng 162,9% so với năm 2018.

Trước đó trong năm 2018, MIC đạt doanh thu 2.169 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 135,2 tỷ đồng. Doanh thu đầu tư và thu nhập khác tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 158,3% kế hoạch năm.

Một số nghiệp vụ của MIC có sự tăng trưởng nổi bật như: doanh thu nghiệp vụ Con người tăng trưởng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% so với kế hoạch. Nghiệp vụ tài sản kỹ thuật đạt 93% kế hoạch, tăng trưởng 25%. Nghiệp vụ xe cơ giới đạt 80% so với kế hoạch, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Để đạt được mục tiêu kinh doanh cho năm 2019, một trong những giải pháp của MIC là tối ưu hóa cơ cấu danh mục sản phẩm, phát triển đa dạng các kênh bán, phát triển các sản phẩm tối ưu tới khách hàng, thiết kế thêm các quy trình bán, hợp tác với các ngân hàng, đại lý bảo hiểm lớn, môi giới chuyên nghiệp nhằm tăng doanh thu, phát triển khách hàng.

Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, Công ty cũng sẽ tập trung đầu tư các danh mục đảm bảo sinh lời và an toàn.

Thay đổi mô hình kinh doanh Bancassurance đảm bảo cơ chế thúc đẩy bán hiệu quả, khai thác triệt để Bancas với Ngân hàng Quân đội MB và các Ngân hàng. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho chính MB và Ngân hàng hợp tác như: Bảo hiểm tiền; bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm sức khỏe công nhân viên; bảo hiểm tài sản các trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch MB; bảo hiểm trách nhiệm người điều hành, quản lý…

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn