Bảy tố chất cần có của nhà lãnh đạo tài năng

Bảy tố chất cần có của nhà lãnh đạo tài năng

Trung tâm Lãnh đạo Greeleaf đúc kết 7 tố chất của các nhà lãnh đạo tài năng, đó là phục vụ trước, tạo thêm giá trị cho người khác, xây dựng lòng tin, lắng nghe và thấu hiểu, suy nghĩ về hành động của mình, tăng...